Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
Ustawa o zmianie Konstytucji Winkulijskiej Republiki Egvallandu
#1
Ustawa o zmianie Konstytucji Winkulijskiej Republiki Egvallandu
z dnia 10 sierpnia 2020 roku


Art. 1.
W art. 18 Konstytucji WRE z dnia 25 marca 2020 roku, z późn. zm., dodaje się ustęp 9 o brzmieniu:
"9. Stany Generalne, gdy zaistnieje dla tego wyższa konieczność i odpowiedni interes społeczny, może w drodze aklamacji uchwalić staut organiczny, na podstawie którego zawieszone mogą zostać poszczególne przepisy niniejszej Konstytucji, a funkcjonowanie i kompozycja organów państwa będą odpowiednio określone."

Art. 2.
1. W celu zadośćuczynienia cierpieniu narodowi winkulijskiemu i poprawy sytuacji ekonomicznej naszego państwa, uchwalamy statut organiczny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Niniejsza decyzja jest ważna, gdy zostanie ona uchwalona przez aklamację.

Art. 3.
Niniejsza ustawa wchodzi w chwili ogłoszenia.
Załącznik 1

Statut Organiczny
z dnia 10 sierpnia 2020 roku


Działając na mocy art. 18. ust. 9. Konstytucji Winkulijskiej Republiki Egvallandu z dnia 25 marca, z późniejszymi zmianami, Stany Generalne uchwaliły niniejszy Statut Organiczny, w którym postanawiają co następuje:
Art. 1.
Postanawia się zawiesić art. 1. ust. 4 i 9, art. 3.,  art. 6., art. 7., art. 8., art. 9., art. 10. ust. 4., art. 12., art. 13., art. 14 i art. 18 ust. 1-8 Konstytucji WRE.

Art. 2.
Zezwala się na określanie w aktach prawnych i przestrzeni publicznej Winkulijskiej Republiki Egvallandu, jako Związku Winkulijskiego, czy też III Związku Winkulijskiego.  

Art. 3.
Ustanawia się Winkulijską Republikę Egvallandu jako państwo o ustroju autokratycznym, której ustrój opiera się na sprawowaniu władzy ustawodawczej i wykonawczej przez Folksfüthera.

Art. 4.
Hierarchię praw w WRE stanowi:
1. Prawo Związku Winkulii i Volkianu
2. Konstytucja i niniejszy Statut Organiczny
3. Umowy ratyfikowane przez Folksfühera
4. Dekrety Folksfühera
3. Ustawy Stanów Generalnych
4. Rozporządzenia Folksfühera
5. Akty prawa miejscowego
6. Prawo zwyczajowe

Art. 5.
1. Mieszkańcy są najwyższym suwerenem III Związku Winkulijskiego;

2. Mieszkańcy mają prawo do:

 1. wolności słowa


 2. członkostwo w Stanach Generalnych


 3. korzystania z gwarantowanych przez państwo świadczeń socjalnych


 4. prawo do zrzeszania się, działalności politycznej i społecznej
3. Zadaniem każdego mieszkańca jest:

 1. dbać o rozwój Winkulijskiej Republiki Egvallandu;


 2. stać na straży bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Ojczyzny;


 3. aktywnie działać na rzecz państwa.


 4. przejść obowiązkowe szkolenie wojskowe


 5. złożyć przysięgę wierności Narodowi i Folksfühera
Art. 6.

 1. Folksfüther jest głową państwa i pełni funkcje władzy wykonawczej oraz ustawodawczej;


 2. Folksfüther jest przedstawicielem Republiki na zewnątrz, ratyfikuje umowy między Republiką i innymi podmiotami;


 3. Folksfüther odpowiada za archiwalne forum, strony oraz serwery administrowane przez Republiką;


 4. Folksfüther wypełnia kompetencje wszystkich organów państwa;


 5. Folksfüther nadzoruje i odpowiada za rozwój Republiki;
Art. 7.

 1. Folksfüther mianowany jest przez Zgromadzenie Elektorów, składające się z najczcigodniejszych i zasłużonych dla Republiki mieszkańców. Folksfüther mianowany musi być bezwzględną większością głosów Zgromadzenia. Liczbę członków i sposób wyboru Zgromadzenia Elektorów określa odpowiedni akt prawny.


 2. Folksfüther przejmuje pełnię władzy ustawodawczej i wykonawczej po referendum obywatelskim.


 3. Folksfüther zobowiązany jest do zorganizowania referendum obywatelskiego którego celem jest uzyskanie wotum zaufania.


 4. W referendum obywatelskim biorą udział wszyscy obywatele Republiki.


 5. Wynik pozytywny oznacza uzyskanie 2/3 poparcia wszystkich mieszkańców Republiki


 6. Folksfüther pełni swój urząd dożywotnio, chyba że:
  a. zrzeknie się urzędu;
  b. urząd ulegnie opróźnieniu w chwili śmierci c. niniejszy Statut Organiczny zostanie zniesiony;
Art. 8.

 1. Folksfüther sprawuje władzę ustawodawczą poprzez swoje dekrety.


 2. Folksfüther sprawuje władzę wykonawczą poprzez swoje rozporządzenia.


 3. Folksfüther może w drodze rozporządzenia nadać dowolnemu mieszkańcowi pełnomocnictwa do sprw pełnienia władzy ustawodawczej i wykonawczej w określonym obszarze. Osoba taka może wydawać w imieniu Folksführera rozporządzenia dotyczące obszaru swojego pełnomocnictwa, które mogą być uchylone przez Folksfüthera.
Art. 9.

Każdy mieszkaniec Związku prawo przedstawić projekt ustawy Stanom Generalnym lub projekt dekretu Folksfütherowi.Art. 9a.

Referenda ogólnokrajowe zarządza Folksfüther, na wniosek 1/3 obywateli.Art. 10.

1. Władzę ustawodawczą na terenie Republiki, oprócz Folksfüthera, pełnią Stany Generalne złożone z dobrowolnie biorących udział w jej pracach obywateli Związku Winkulijsko-Volkiańskiego zamieszkujących Republikę.

2. Obradom Stanów Generalnych przewodniczy Folksfüther.

3. Aby uchwała, tudzież ustawa mogła wejść w życie, wymagane jest zatwierdzenie jej przez Folksfüthera.

4. Poseł do Stanów Generalnych traci mandat w momencie stwierdzenia przez przewodniczącego jego nieobecności na dwóch następujących po sobie głosowaniach.

5. Liczba głosów przysługujących deputowanym zależna jest od ilości posiadnych obywatelstw, szczegóły określają odrębne przepisy prawa.

6. Organizacje prac oraz szczegóły nieuregulowane niniejszą ustawą określa regulamin Stanów Generalnych.

Art. 11.

1. Władzę sądowniczą w Winkulijskiej Republice Egvallandu sprawuje Narodowy Sąd Powszechny (dat Publiksdeg Folksgeriht) z siedzibą w Vihres.

Narodowy Sąd Powszechny składa się z Trybunału Powszechnego (dat Publiksdeg Tribunaal) oraz Trybunału Prawa Winkulijskiej Republiki Egvallandu (dat Gesteztes Tribunaal Winqulisdeg Reppublik Egvalläjdes).

2. Trybunał Powszechny wydaje wyroki w imieniu Związku Winkulii i Volkianu i Republiki. Rozpatruje sprawy i wymierza kary na podstawie prawa Związku Winkulii i Volkianu.

3. W skład Trybunału Powszechnego wchodzą wszyscy posłowie Stanów Generalnych, nie będący stronami sporu. Pracą Trybunału Powszechnego przewodniczy Folksfüther, lub w nadzwyczajnych przypadkach Prezes Trybunału Powszechnego powoływany w drodze uchwały Stanów Generalnych.

4. Prezes Trybunału Powszechnego traci swój urząd wraz z wydaniem wyroku. Wyroki Trybunału Powszechnego zapadają w drodze uchwały, podjętej podczas niejawnego głosowania.Art. 12.

 1. Trybunał Prawa Winkulijskiej Republiki Egvallandu jest nadzwyczajnym organem władzy sądowniczej powołanym w celu badania spraw związanych ze zgodnością uchwalanych praw z konstytucją Republiki, oraz badania innych spraw których natura wzbudza wątpliwość co do legalności w świetle winkulijskiego prawa.


 2. Na czele Trybunału Prawa stoi Prezes powoływany przez Stanu Generalne za zgodą Folksfüthera wyrażoną w uchwale. Prezes jest nieusuwalny i niezawisły, nie może też pełnić funkcji posłem do Stanów Generalnych.

Art. 13.

W drodze odpowiednich aktów prawnych można powołać inne rodzaje sądów.Art. 14.1. Żałoba narodowa jest okresem głębokiego smutku i symbolem solidaryzmu w cierpieniu. Żałobę narodową ogłasza Folksfüther  określając czas jej trwania.

2. W przypadku śmierci Folksfüthera, żałoba narodowa następuje automatycznie i trwa do momentu pogrzebu zmarłego.

3. Stan wojenny jest okresem szczególnego zagrożenia wojną. Stan wojenny jest ogłaszany i odwoływany przez Folksfüther.

4. Stan nadzwyczajny jest okresem zagrożenia dla trwałości państwa, spowodowanym zanikiem aktywności. Stan nadzwyczajny ogłasza Folksfüther  na czas spadku lub braku aktywności.Art. 15.

1. Ilekroć w innych przepisach Konstytucji lub prawa mowa jest o Prezydencie, należy to odnosić do Folksfüthera.

2. Niniejszy Statut Organiczny może zostać zmieniony zwykłą większością głosów w drodze ustawy Stanów Generalnych.

3. Niniejszy Statut Organiczny może zostać zniesiony w drodze uchwały Stanów Generalnych, zatwierdzonej w referendum ogólnokrajowym większością 2/3 głosów.
4. Niniejszy Statut Organiczny wchodzi w życie po zatierdzeniu w referendum ogólnokrajowym. Zatwierdzenie niniejszego Statutu jest równoważne z wyrażeniem wotum zaufania wobec Folksfüthera Artura Kardacza von Hohenburga.
(-) A. Kardacz von Hohenburg

Võnd laatste per immer dat Winqulideg Union
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości